Image 

Image

 

Image

 • กิจกรรมการพัฒนางานวิจัย
 • การจัดประชุมสัมมนา อาจารย์ใหม่และกลุ่มวิจัย
 • การประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจต่างประเทศ
 • การสรรหานักวิจัยเกียรติยศ
 • การเสนอชื่อนักวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลตามที่หน่วยงานต่างๆ ที่ส่งมา
   

Image

 • การจัดทำแผนงานวิจัย
 • การบริหารจัดการเงินทุนวิจัย ประเภทต่างๆ
 • การจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยและนักวิจัย
 • การจัดการทำรายงานประจำปี
 • การอุดหนุนการดำเนินงานของภาควิชา  
      

Image

 • การจัดทำระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ (เครื่องมือ)
 • การบริหารจัดการการใช้เครื่องมือ (ภายในคณะฯ)และการจัดหาเครื่องมือ 

Image

 • การจัดทำข้อเสนอและ/หรือรับทำงานวิจัย
 • การบริหารจัดการโครงการพิเศษ (ติดตาม/ประเมินผล)
 • การจัดตั้งโครงการห้องปฏิบัติการวิจัยด้านต่างๆ

Image

 • การประชาสัมพันธ์ภายในคณะฯ
 • การประชาสัมพันธ์ภายนอกคณะฯ
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี
 • การจัดทำวารสารวิจัยวิทยาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย)
 • การสนับสนุนเผยแพร่ ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ  
 
Events Calendar
« < March 2023 > »
S M T W T F S
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Latest Events
No events

Designed by:
Wordpress themes Joomla Templates
Website hosting