หน้าแรก arrow งานวิจัยเด่น arrow โครงการสัมมนาอาจารย์ใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2551
โครงการสัมมนาอาจารย์ใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2551

"กลยุทธ์เพื่ออนาคต   กุญแจสำคัญในการเข้าสู่ศตวรรษแห่งความยิ่งใหญ่...จุฬาฯ ของเรา"

ดาวน์โหลดรายละเอียดเป็น PDF


1. หลักการและเหตุผล

ท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ ได้กล่าวต่อประชาคมจุฬาฯ ในการแถลงเรื่อง "บริหารจุฬาฯ ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา" เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2551 เวลาประมาณ 10.00 น. ณ หอประชุมจุฬาฯ ก่อนที่ท่านจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของไทย ความตอนหนึ่งว่า "จุฬาฯ ของพวกเราได้เดินทางมาไกลมากแล้ว จุฬาฯ ได้สร้างคุณูปการต่อประเทศเป็นระยะเวลายาวนาน และเวลาที่กำลังจะเข้ามาถึงการครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย 100 ปี เราจะหลอมรวมใจกันทำอะไรให้จุฬาฯ ยืนอยู่ในระดับต้น ๆ ของภูมิภาค ให้เป็นแหล่งอ้างอิงของสังคม ตลอดจนการร่วมทำงานกับภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้นำทางปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง และได้วางรากฐานสำคัญ ๆ ไว้หลายอย่างเพื่อความสำเร็จในโอกาสครบรอบ 100 ปีดังกล่าว"
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ก็เช่นเดียวกันได้ตระหนักถึงโจทย์สำคัญที่จะนำพาคณะฯ ให้เป็นส่วนสำคัญของความยิ่งใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้ และมองเห็นว่าอาจารย์ใหม่คือทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญมาก เป็นอนาคต เป็นความหวังที่จะทำให้จุฬาฯ ไปอยู่ในระดับต้นของภูมิภาคดังที่มุ่งหวังไว้ได้ การวิจัยพื้นฐาน (basic research) ถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนของตัวอาจารย์เองและองค์กร ฝ่ายวิจัยฯ จึงถือโอกาสใช้เวทีการสัมมนาอาจารย์ใหม่ที่มีเป็นประจำทุกปีให้เป็นเวทีที่มีความหมายมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การสัมมนาในปีนี้จึงมุ่งไปในเชิงของการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือเชิงกลยุทธ์ เพื่อไปสู่ผลสำเร็จที่สามารถจับต้องได้
การประชุมเชิงกลยุทธ์จึงมีแผนงานที่จะคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ที่พร้อมจะให้คำมั่นในการร่วมเป็นกำลังสำคัญเพื่อสร้างผลงานจุฬาฯ 100 ปี ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการเขียนโครงร่างวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อเสนอต่อแหล่งทุนต่าง ๆ อาทิ สกว. สกอ. สวก. เป็นต้น เป้าหมายภายหลังจากการประชุมฯ คือการได้ Research Proposal ครบ 100% ที่พร้อมส่งออกไปขอรับการพิจารณา ตามจำนวนอาจารย์ใหม่ที่เข้าร่วมประชุม นอกจากการเขียนโครงการวิจัยแล้ว ยังจะมีการประชุมในเรื่องของการเขียนบทความวิชาการ เพื่อส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานที่มีผลกระทบสูงต่อวงวิชาการในศาสตร์นั้น ๆ
ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์มีแผนงาน "TARGET 500" ที่ถือได้ว่าเป็นเป้าหมายสู่ความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม คณะวิทยาศาสตร์เชื่อมั่นว่าจะเป็นผลกระทบที่สำคัญต่อความยิ่งใหญ่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน
ข้อคิดที่สำคัญที่ท่านอธิการบดีได้ให้ไว้สำหรับคนรุ่นใหม่ในหนังสือ "บนเส้นทางสายบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ที่น่าจะนำมาเป็นส่วนหนึ่งในหลักการและเหตุผลของการจัดประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ และเพื่อให้อาจารย์ใหม่ ตลอดจนบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสตั้งสติก่อนที่จะออกไปต่อสู้
2 พฤษภาคม 2551
...คนรุ่นใหม่ต้อง...
 • มีความรู้ลึกซึ้งในศาสตร์ของตน แสวงหาหรือสร้างความรู้ใหม่ได้ ใฝ่รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิดริเริ่ม มองการณ์ไกล
 • มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น คือ ทักษะด้านภาษาหลายภาษา การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลิกภาพดี และมีคุณลักษณะที่เอื้อต่อการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม คือ ความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ รู้หน้าที่ มีวินัย มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทำงานในสังคมที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายได้

 

2. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการหลอมรวมใจให้คณาจารย์ นักวิจัย ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มาร่วมกันพัฒนาอาจารย์ใหม่ในคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในแบบก้าวกระโดด
 2. เพื่อร่วมกันฝึกฝนอาจารย์ใหม่พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพสูง (competitive research proposals) นำเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้
 3. เพื่อร่วมกันฝึกฝนอาจารย์ใหม่ ให้มีทักษะในการเขียนต้นฉบับบทความวิจัย เพื่อส่งไปรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีผลกระทบสูงในวงวิชาการนั้น ๆ


3. รูปแบบและหัวข้อการสัมมนา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการประชุมเชิงกลยุทธ์ในครั้งนี้จะเน้นรูปแบบของการฝึกทำงานของอาจารย์ใหม่ อย่างไรก็ตาม การให้ความรู้ในเบื้องต้นจากผู้มีประสบการณ์ ก่อนลงมือทำปฏิบัติการยังถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก การประชุมจึงแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ

 1.  ช่วงที่หนึ่งจะให้อาจารย์ใหม่ที่เข้าร่วมประชุม ฟังการบรรยายพิเศษในเรื่องของ ก). แหล่งทุนวิจัยที่มีอยู่ ข). แนวทางในการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อพิชิตทุนวิจัย จากนักวิจัยที่มีประสบการณ์สูงในหลาย ๆ สาขา หลังจากนั้นจะให้อาจารย์ใหม่ที่เตรียมแนวคิดมาก่อนแล้วถึงแนวทางการทำวิจัยของตัวเอง หรือของกลุ่ม ลงมือเขียนโครงร่างวิจัยเบื้องต้น (Pre-proposal) โดยมีคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
 2. ช่วงที่สอง ก). ให้อาจารย์ใหม่ได้เขียนโครงการวิจัยฉบับเต็ม (full proposal) โดยมีคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ ข). เพื่อให้ความรู้และฝึกฝนอาจารย์ใหม่ได้มีทักษะในการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย เพื่อส่งไปรับการพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีผลกระทบสูงในวงวิชาการ

4. ระยะเวลา

 • ช่วงที่หนึ่ง วันที่ 12 พฤษภาคม 2551
 • ช่วงที่สอง วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2551


5. สถานที่

 • ช่วงที่หนึ่ง ณ ห้อง 309 อาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ช่วงที่สอง ณ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

6. ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 80 คน ได้แก่

 1. คณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิจัย
 2. คณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ที่มาร่วมเป็น mentor ประมาณ 10 คน
 3. อาจารย์บรรจุทำงานใหม่จำนวนประมาณ 13 คน (ปี 2550 -2551)
 4. อาจารย์ใหม่ที่ส่งใบสมัคร และได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 50 คน
 5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย 5 คน

7. หน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. คณะกรรมการดำเนินการ

 1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ศ. ดร. สุพจน์ หารหนองบัว) ที่ปรึกษา
 2. รองคณบดีฝ่ายวิจัย (ศ. ดร. สมศักดิ์ ปัญหา) ประธานคณะกรรมการ
 3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย (ผศ. ดร. รัชลิดา ลิปิกรณ์) กรรมการ
 4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย (ผศ. ดร. สุคคเณศ ตุงคะสมิต) กรรมการ
 5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย (อ. ดร. ศุภวิน วัชรมูล) กรรมการ
 6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย (อ. ดร. นพดล กิตนะ) กรรมการ
 7. นางสิณะตา ศรีสวาท กรรมการและเลขานุการ
 8. นายขวัญชัย สุนทรศิริ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 9. นางสาววัชรี บุญทองงาม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 10. นางณ สรวงสรณ์ มีชำนาญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 11. นางสาวชนิดา แสงดาว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

9. งบประมาณดำเนินการ

 1. ค่าวัสดุ 25,000 บาท 2. ค่าโรงแรมที่พัก 312,600 บาท
 2. ค่าเช่ารถและทางด่วน 40,000 บาท
 3. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถและค่าที่พัก 8,400 บาท
 4. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 20,000 บาท
 5. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่างๆ 30,000 บาท
รวม 436,000 บาท

ค่าใช้จ่ายเบิกจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2551 กองทุนเพื่อการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ หมวดค่าใช้จ่ายการจัดประชุมในประเทศ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Events Calendar
« < May 2018 > »
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Latest Events
No events

Designed by:
Wordpress themes Joomla Templates
Website hosting