หน้าแรก arrow กลุ่มงานบุคลากรสายสนับสนุน
นักวิจัยสายสนับสนุน

1.  นักวิจัยสายสนับสนุนที่ได้รับทุนวิจัย จากกองทุนเพื่อการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2553

2. "กลุ่มงานวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์”  

  1. กลุ่มงานวิจัยเพื่อการจัดการของเสียและขยะ
  2. กลุ่มงานวิจัยเพื่อประหยัดพลังงาน
  3. กลุ่มงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาห้องน้ำ โดยใช้จุลินทรีย์ EM
  4. กลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนางานในสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
  5. กลุ่มงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
  6. กลุ่มงานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  7. กลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

 

1.กลุ่มงานวิจัยเพื่อการจัดการของเสียและขยะ
1หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย นายประยูรพงศ์พิทยากรครูปฏิบัติการภาควิชาเคมี
2อาจารย์พี่เลี้ยง ศาสตราจารย์ ดร.โสภณเริงสำราญภาควิชาเคมี
3สมาชิกกลุ่ม 1นางจิระประภานิยมฤทธิ์ภาควิชาจุลชีววิทยา
   2นายประเสริฐช่วยศรีนวลภาควิชาเคมีเทคนิค
   3นางอำไพเขตสาลีภาควิชาเทคโนฯ อาหาร
   4นายธนิตสิงหบุญพงศ์ภาควิชาจุลชีววิทยา
   5นางสาววัชรีจาดไร่ขิงภาควิชาจุลชีววิทยา
   6นางสาวดาวใจนาจาน      ภาควิชาเคมีเทคนิค
   7นายวีระศักดิ์จงเฟื่องปริญญาภาควิชาจุลชีววิทยา
   8นางสาววัชรีจาดไร่ขิงภาควิชาจุลชีววิทยา
   9นางสาวนันทาศรีส่งทรัพย์ฝ่ายวางแผน
   10นายหรินทร์แดงหน่ายภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
   11นางมาลีแย้มคลี่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
   12นางลำจวนสุดาวงษ์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
   13นายสมหวังร่วมญาติภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
   14นายศักดิ์ชายจันทร์หงษ์ครูปฏิบัติการภาควิชาเคมี
   15นายธราจันทร์ทะธรรมภาควิชาชีวเคมี
   16นางสมพรประภารธนาธรภาควิชาชีวเคมี

2.กลุ่มงานวิจัยเพื่อประหยัดพลังงาน

1หัวหน้ากลุ่มการวิจัย นายปรีชาวงษ์วิลัย(หัวหน้างานพัฒนาฯ)
2อาจารย์พี่เลี้ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคคเณศตุงคะสมิต
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย)
3สมาชิกกลุ่ม 1นางสมพรแสงสว่าง ภาควิชาพฤกษศาสตร์
  2นายกิติรัชสิทธิเวคินภาควิชาเคมีเทคนิค
  3นายสรวิชญ์ฉิมสกุลภาควิชาเคมีเทคนิค
  4นายพิสิษฐ์วงศ์ณรัตน์ ภาควิชาเคมี
  5นายสวงสุขเรืองรองภาควิชาเคมี
  6นางศศิรัศม์บังเกิดภาควิชาเคมี
  7นางสาวไขนภาบุญญะบุญภาควิชาเคมี
  8นายจำรัสจงมีสุขภาควิชาฟิสิกส์
  9นายบรรเจิดพุ่มชาภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายฯ
  10นางบังอรพยอมแย้มภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายฯ
  11นางฉวีพรภักดีภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายฯ
  12นางสาวชนิตาสวนกุหลาบงานพัสดุ
  13นายกิตติพงศ์โพธิ์ประทีปงานพัสดุ
  14นายอมรศักดิ์อ้อสุวรรณงานพัฒนาฯ
  15นายสมศักดิ์เรืองวุฒิชนะพืชงานพัฒนาฯ
  16นางนีออนจันทร์สวาสดิ์งานพัฒนาฯ
  17นางมัฏฐิกานุชเวชงานพัฒนาฯ
  18นายฉัตรชัยป้องเขตรงานพัฒนาฯ
  19นายศักดิ์ดาประไพลศาลงานพัฒนาฯ
  20นายนันทวัฒน์สำราญรมย์งานพัฒนาฯ
  21นายกิจจาหุตายนงานพัฒนาฯ
  22นายประพันธ์คุ้มภัยงานพัฒนาฯ
  23นายณรงศ์ศักดิ์สดสะอาดงานพัฒนาฯ
  24นายสมยศโคตรปลาบู่งานพัฒนาฯ
  25นายรัฐพลอินทุประภางานพัฒนาฯ
  26นายกฤษดาเอี่ยมลิ้มงานพัฒนาฯ
  27นายเอกรัฐเขียนสาร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
  28นางสาวอารยานันทราทิพย์ ภาควิชาชีวเคมี
  29 นายกำธร จิรวณิชชัยกุลภาควิชาชีวเคมี
  30 นายวิศาล เสรีรักษ์ ภาควิชาชีวเคมี

3.กลุ่มงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาห้องน้ำ โดยใช้จุลินทรีย์ EM

1หัวหน้ากลุ่มการวิจัย น.ส.อารีย์ก๋งฉิน(นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการวิจัย
    และทดสอบอาหาร)
2อาจารย์พี่เลี้ยง อ.ดร.ศุภวินวัชรมูล(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย)
3สมาชิกกลุ่ม 1น.ส.สุทธิรักษ์นิยมฤทธิ์ภาควิชาจุลชีววิทยา
  2นายประเสริฐช่วยศรีนวลภาควิชาเคมีเทคนิค
  3นางอำไพเขตสาลีภาควิชาเทคโนฯ อาหาร
  4นายธนิตสิงหบุญพงศ์ภาควิชาจุลชีววิทยา
  5นางสาววัชรีจาดไร่ขิงภาควิชาจุลชีววิทยา
  6นายวีระศักดิ์จงเฟื่องปริญญาภาควิชาจุลชีววิทยา
  7นางสาวพิชชาพรสมมุติรัมย์ฝ่ายบริการวิชาการ
  8นายธนากรเทพามาตย์ฝ่ายบริการวิชาการ
  9นางสาววรวรรณชำนาญรุ่งเรืองฝ่ายบริการวิชาการ
  10นางสาวปริสนาระลาศีนักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
  11นางสาวโศภิตพุ่มพวงภาควิชาธรณีวิทยา
  12นางสาววิยดาละมุลภาควิชาธรณีวิทยา
  13นางจิระประภาเนียมปานภาควิชาธรณีวิทยา
  14นายจรัลบิลกาซันภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายฯ
  15นายสำรวมทองคำห้องสมุด
  16นางเจริญพรแก้วอำไพห้องสมุด
  17นางนาตยาเสียงสกลุห้องสมุด
  18นางสำราญพันธ์พิมายห้องสมุด
  19นางสาวสรัญญาเก่งสาริกิจภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  20นางสาวเกศราภรณ์สงโสดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  21นางสาวเพ็ญศรีชูบรรจงภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  22นางอารมณ์โสตถิอำรุงงานบริหารฯ

4.  กลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนางานในสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

1หัวหน้ากลุ่มการวิจัย นางทองม้วนเชาวน์เกษม(เลขานุการคณะฯ )
2อาจารย์พี่เลี้ยง ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.ภัทรสินีภัทรโกศล(ภาควิชาคณิตศาสตร์)
    อาจารย์ ดร.คำรณเมฆฉาย(ภาควิชาคณิตศาสตร์)
3สมาชิกกลุ่ม 1นางศิรินันท์ดุลลาพันธ์ภาควิชาเคมี
  2นางสาววิยดาละมุลภาควิชาธรณีวิทยา
  3นางสาวจันทร์เพชร ขันตีภาควิชาเคมีเทคนิค
  4นางปรมาภรณ์เขียนสาร์ภาควิชาจุลชีววิทยา
  5นางสาวพิมพันธุ์สายเพชรฝ่ายวิชาการ
  6นายทินกฤตศิริแสงไพรวัลย์ฝ่ายวิชาการ
  7นางอาภรทิพย์สมบัติบริบูรณ์ภาควิชาคณิตศาสตร์
  8ดร.วราพรวิสุทธิ์ศรีมณีกุลผจก.ห้องปฏิบัติการวิจัยและ
    ทดสอบอาหาร
  9นางสาวนันทวันหัตถมาศโครงการห้องปฏิบัติการวิจัยฯ
  10นางพัชรินทร์อร่ามรัตนพันธุ์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ภาพถ่ายฯ
  11นางสาวอัญชลีสุวรรณาภาควิชาวิทยาศาสตร์ภาพถ่ายฯ
  12นางภัทรมนอ้อสุวรรณงานพัสดุ
  13นางสาวบังอรจันทะภักดิ์งานพัสดุ
  14นางสาวอารีรัตน์ปานนาคงานพัสดุ
  15นายเฉลียงศรีสุพรรณ์งานพัสดุ
  16นางสาวศรีธนาทองค้างานบริหารฯ
  17นางจินตนาเอี่ยมสอาดงานบริหารฯ
  18นายเกรียงศักดิ์บุญอ่อนงานบริหารฯ
  19นางสาวบงกชรอดอินทร์งานบริหารฯ
  20นางสรรเสริญมัลลิกาภางานบริหารฯ
  21นางสาวสุจิตรามีสายงานบริหารฯ
  22นางสาวสาวิตรีโตตี่งานบริหารฯ
  23นางปัญญาพรมีโบงานบริหารฯ
  24นางสรินนาพูนสมบัติเจริญงานบริหารฯ
  25นางณัฐญาค้ำจุนงานบริหารฯ
  26นายบุญทันลีล้อมงานบริหารฯ
  27นายวิรัชบุตรวิเชียรงานบริหารฯ
  28นางสาวกาญจนาสิทธิจรรยาวัลย์งานคลัง
  29 นางจรินทร์จิรวณิชชัยกุลงานคลัง
  30 นางกมลพรพึ่งวันงานคลัง
  

31

นางกมลวรรณ

ดิษยะกมล

งานคลัง

 

 

32

นางสาวพีรพร

คุ้มประวัติ

งานคลัง

 

 

33

นางสาวศิริวรรณ

ศรีสุวรรณ์

งานคลัง

 

 

34

นางสาวชูศรี

เสืองามเอี่ยม

งานคลัง

 

 

35

นางสาวกัลยารัตน์

สาคร

งานคลัง

 

 

36

นางสาวอภิญญา

เสมอลาภ

งานคลัง

 

 

37

นางสาวจิรนุช

แพงศรี

งานคลัง

 

 

38

นางสาวบุญธิศา

ศิริอนุการวัฒนา

ฝ่ายวางแผน

 

 

39

นางสาวนันท์นภัส

บุญทองงาม

ฝ่ายวางแผน

 

 

40

นางศิริพัฒน์

ชอบทำกิจ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

 

 

41

นายสุจินต์

มีศิลป์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

 

 

42

นางหทัยกานต์

ตรีไพบูลย์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

 

43

นางอุไรกาญจน์

ครองบุญชู

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

 

44

นางรุจีรัตน์เอื้อนิรันดร์งานบริหารฯ

5. กลุ่มงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

1หัวหน้ากลุ่มการวิจัย นายวิสิฐนงค์พรหมมาภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายฯ
2อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์ ดร.ภัทรดรภิญโญพิชญ์(ภาควิชาชีววิทยา)
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณอุดมกาญจนนันท์(ภาควิชาเคมี)
   อาจารย์ ดร.วรณพวิยะกาญจน์(ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล)
3สมาชิกกลุ่ม 1นางสาวอัจฉริยาไชรัตน์ภาควิชาชีววิทยา
  2นางสาวพันทิพย์ท่านมุขภาควิชาชีววิทยา
  3นางสาวอุบลพวงมะลิภาควิชาชีววิทยา
  4นางพรทิพย์ปรีชาภาควิชาชีววิทยา
  5นางกัญญาเพลิดพราวภาควิชาคณิตศาสตร์
  6นางฐปนาบางยี่ขันภาควิชาพฤกษศาสตร์
  7นายประเวชปู่จันทร์ภาควิชาคณิตศาสตร์
  8นางปริญญนุชกลิ่นรัตน์ภาควิชาคณิตศาสตร์
  9นายวิทยาธัญญาโภชน์ภาควิชาคณิตศาสตร์
  10นายประยูรเบ้าหนองบัวภาควิชาวัสดุศาสตร์
  11นางภวรรณพเหมพันธุ์พิรุฬห์ภาควิชาวัสดุศาสตร์
  12นางโสภิษฐผลคำสุขภาควิชาเคมี
  13นายสุพจน์พุทธวงศ์ภาควิชาเคมีเทคนิค
  14นางรัชนีแซ่อึ้งภาควิชาเคมีเทคนิค
  15นายรัฐพลอินทร์เจริญภาควิชาเคมีเทคนิค
  16นางสาวรุ่งนภาอ่อนชูภาควิชาเทคโนฯ อาหาร
  17นายกู้เกียรติอัตตะวิริยะสุขโครงการอาหารฯ
  18นายธนิตสิงหบุญพงศ์ภาควิชาจุลชีววิทยา
  19นายอุดรทองประเสริฐภาควิชาฟิสิกส์
  20นายสุรกฤษผลโคกสูงภาควิชาฟิสิกส์
  21นายวงศ์เทพแพบุญประเสริฐภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายฯ
  22นางสาวอรุณนีสอดศรีภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายฯ
  23นางอารมณ์ศิริประภากรณ์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายฯ
  24นายสมนึกสถิตย์สุนทรภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
  25นายเอกพลอ่วมนุชภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
  26นายกำพลไทรน้อยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
  27นายทวีศักดิ์จันทร์ดวงงานพัฒนาฯ
  28นายธงชัยชาวพรหมงานอาคารฯ
  29 นายดนุพงษ์พงษ์ทองงานอาคารฯ
  30 นายไพบูลย์บุญเก่างานพัฒนาฯ
  

31

นายโกแวลน์

ตรีกรุดโฉม

ภาควิชาเคมี

 

 

32

นางสาวอารยา

นันทรทิพย์

ภาควิชาชีวเคมี

 

 

33

นายกำธร

จิรวณิชชัยกุล

ภาควิชาชีวเคมี

6.  กลุ่มงานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1หัวหน้ากลุ่มการวิจัย นายสมชายวงศ์รัตนรักษ์ศูนย์คอมพิวเตอร์
2อาจารย์พี่เลี้ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชลิดาลิปิกรณ์(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย)
3สมาชิกกลุ่ม 1นางสาวดรุณีสว่างดีภาควิชาคณิตศาสตร์
  2นายจารุวิทย์กาฬเพ็ญภาควิชาฟิสิกส์
  3นายฉกาจอินทร์คีรีภาควิชาเทคโนฯ อาหาร
  4นางสาวนันทาศรีส่งทรัพย์ฝ่ายวางแผน
  5นางสาวอารยานันทรทิพย์ภาควิชาชีวเคมี
  6นายกำธรจิรวณิชชัยกุลภาควิชาชีวเคมี

7. กลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

1หัวหน้ากลุ่มการวิจัย นายพหลอ่อนน้อม(หัวหน้าหน่วยโสตทัศนูปกรณ์)
2อาจารย์พี่เลี้ยง -  
3สมาชิกกลุ่ม 1นางสาวดรุณีสว่างดีภาควิชาคณิตศาสตร์
  2นายสุพจน์พุทธวงศ์ภาควิชาเคมีเทคนิค
  3นางสาวอารยาการุณรัตน์ภาควิชาเคมีเทคนิค
  4นายฉกาจอินทร์คีรีภาควิชาเทคโนฯ อาหาร
  5นายสถาพรทรัพย์อยู่ภาควิชาฟิสิกส์
  6นายสมพรจำปาจีนภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  7นางสาววิภาศิริครุฑทองฝ่ายกิจการนิสิต
  8นางสาวลอยนภามณีนิจฝ่ายกิจการนิสิต
  9นายสุภัทรชัยจันทสิทธิ์ฝ่ายกิจการนิสิต
  10นายอมรศักดิ์ วุธวีระงานพัสดุ
  11นางสาวอารยานันทรทิพย์ภาควิชาชีวเคมี
  12นายกำธรจิรวณิชชัยกุลภาควิชาชีวเคมี

Laughing การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรฯ ดูได้ที่ Main Menu : การขอรับทุนและเงินสนับสนุนเงินสนับสนุนต่างๆ

 
Events Calendar
« < September 2023 > »
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Latest Events
No events

Designed by:
Wordpress themes Joomla Templates
Website hosting