หน้าแรก arrow ข้อมูลฝ่ายวิจัย

 Image

         งานบริการวิชาการและวิจัย เดิมคือฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2522 สมัยศาสตราจารย์ วิชัย หโยดม เป็นคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ศักดา ศิริพันธุ์ เป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัย คนแรกของคณะวิทยาศาสตร์ และมีรองคณบดีฝ่ายวิจัย ดำรงตำแหน่งสืบต่อกันมาดังนี้คือ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยดำรงตำแหน่ง
1. ศ.ศักดา ศิริพันธุ์พ.ศ.2522 - 2525
2. ศ.ดร.สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศพ.ศ.2526 - 2529
3. รศ.ดร.ชัยยุทธ ธัญพิทยากุลพ.ศ.2530 - 2534
4. รศ.ดร.สุเทพ ธนียวันพ.ศ.2535 - 2538
5. รศ.ดร.ศิริรัตน์ ก๊กผลต.ค.2539 - ก.ย.2542
6. รศ.ดร.ปรีดา บุญ-หลงต.ค.2542 - มี.ค.2544
7. รศ.ดร.ปัญญา จารุศิริมี.ค.2544 - ก.ย.2546
8. ศ.ดร.สุดา เกียรติกำจรวงศ์

ต.ค.2546 - ก.ย. 2549

 9. ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหาต.ค.2550 - ปัจจุบัน

          การดำเนินงานของฝ่ายวิจัยเริ่มจากการทำงานในรูปแบบคณะทำงานด้านการวิจัย และได้พัฒนามาเป็นฝ่ายวิจัย ตามลำดับ ในสมัยเริ่มแรก ช่วงปี พ.ศ. 2524 ได้จัดทำทำเนียบนักวิจัย โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัย  (รศ.ศักดา ศิริพันธุ์) และทำเนียบนักวิจัยปี 2529 โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัย (ศ.ดร.สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ) และเริ่มจัดทำ Home page ประวัติและผลงานของอาจารย์ในคณะฯ http://www.sc.chula.ac.th/     ปี พ.ศ. 2539 โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัย (รศ.ดร.ศิริรัตน์ ก๊กผล) และจดหมายข่าววิจัย เริ่มจัดทำเป็นครั้งแรก  (ฉบับปฐมฤกษ์) เมื่อ ก.พ. 2543 โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัย (รศ.ดร.ปรีดา บุญ-หลง) ซึ่งปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนไปรวมกับข่าวคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อการประหยัดงบประมาณ วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ ฉบับภาษาไทย (ฉบับปฐมฤกษ์) ปีที่ 1ฉบับที่ เมื่อ ม.ค.-เม.ย. 45 และ HomePage ของฝ่ายฯครั้งแรกโดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย (รศ.ดร.ปัญญา จารุศิริ) และการจัดทำ E-journal ฐานข้อมูลงานวิจัยโดยฐานข้อมูล Access โดย ศ.ดร.สุดา เกียรติกำจรวงศ์ แผนการตั้งหน่วย PCU(Publication Counselling Unit) ให้คำปรึกษาด้านตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ โดย ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา

          ภายหลังฝ่ายวิจัยได้เป็น "งานบริการวิชาการและวิจัย" ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขานุการคณะและสถาบันใหม่ ให้งานบริการวิชาการและวิจัย เป็นงานลำดับที่ 8 ของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นมติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 644 (วันที่ 25 กันยายน 2546)

รูปบุคลากรฝ่ายวิจัย

 

 

 

 
Events Calendar
« < May 2023 > »
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
« < June 2023 > »
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Latest Events
No events

Designed by:
Wordpress themes Joomla Templates
Website hosting