ImageImage

           ประสานงานโครงการวิจัยแบบสหสาขาวิชาและบูรณาการตามความต้องการของ  ประเทศและนโยบายวิจัยภาครัฐตามวาระแห่งชาติ แนวทางการวิจัยและเส้นทางการพัฒนาของหน่วยงานของภาครัฐ แหล่งทุนวิจัย และความต้องการของภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และการวิจัยแบบผสมผสานเพื่อสร้างบัณฑิต โดยจัดการวิจัยแบบกลุ่มสาขาวิชาและพันธมิตรร่วมวิจัย งานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัยและนิสิตในคณะวิทยาศาสตร์

           ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์มีโอกาสทำงานวิจัยและนำประโยชน์จากผลงานวิจัยไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านวิชาการซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการประยุกต์ผลงานวิจัยสู่อุตสาหกรรมและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

           ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมการวิจัย การเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลองและการจัดการของเสียอันตรายจากเคมีภัณฑ์ให้อยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐานได้อย่างยั่งยืน

           จัดสรรหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัย ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบและขั้นตอนการเสนอโครงการวิจัยและการดำเนินการต่างๆ ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับทุนวิจัย ให้คณาจารย์มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของงานวิจัยให้สูงยิ่งขึ้น

           จัดทำฐานข้อมูลของคณาจารย์ด้านการทำวิจัยและผลงานวิจัย รวบรวมผลงานวิจัยที่ได้ทำเสร็จสมบูรณ์แล้วเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยซึ่งเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้แก่อุตสาหกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไป

 
Events Calendar
« < April 2021 > »
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Latest Events
No events

Designed by:
Wordpress themes Joomla Templates
Website hosting