หน้าแรก arrow ข้อมูลฝ่ายวิจัย arrow ขอบเขตความรับผิดชอบ

Image

Image Image

            ดำเนินการจัดทำวารสารวิจัยวิทยาศาสตร์สองฉบับ (ฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย) เพื่อเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายวิจัยได้รวบรวมผลงานวิจัยและบทความวิชาการของคณาจารย์ในคณะตลอดจนบุคคลภายนอกที่สนใจส่งบทความวิจัยมาลงตีพิมพ์ และดำเนินการจัดพิมพ์ ซึ่งวารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ฉบับภาษาอังกฤษ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวารสารที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ ภายใต้ Chemical Abstract Index โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานที่ส่งมาลงพิมพ์ ดำเนินการจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ทุกๆ 6 เดือน (2 ฉบับ ต่อ 1 ปี) ส่วนฉบับภาษาไทย ออกเผยแพร่ 3 ฉบับต่อ 1ปี
      ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการทุกปี เพื่อให้อาจารย์ นิสิตระดับปริญญาตรี โท และเอก และบุคคลภายนอก เสนอผลงานวิจัย (รวมทั้งรวบรวมบทคัดย่อให้เป็นรูปเล่ม) และมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มาให้การบรรยายเพื่อให้อาจารย์และนิสิตในคณะฯ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลขึ้น

            สัมมนาอาจารย์ใหม่เป็นระยะ 1-2 ปี/ครั้ง เพื่อได้มีโอกาสแนะนำตนเอง ทำความรู้จักกันและได้เห็นภาพลักษณ์ของแนวทางการวิจัยเป็นทีมในลักษณะสหสาขาวิชาในปัจจุบัน และที่กำลังจะเกิดขึ้น อีกทั้งมองเห็นภาพรวมของปัญหาการพัฒนาการวิจัย ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยจัดทำเป็น Annual Report ประจำปีการศึกษาและ VDO เกี่ยวกับงานวิจัยของแต่ละภาควิชา พร้อมรวบรวมข้อมูลงานวิจัยของคณาจารย์เข้า WWW.

            การบริหารการดำเนินการของฝ่ายวิจัยในปัจจุบันมีคณะกรรมการฝ่ายวิจัย จำนวน 14 ท่านควบคุมและกำกับแนวทางการวิจัยให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของประเทศและความถนัดของคณาจารย์ มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลาปีต่อปี โดยมีคณบดีเป็นกรรมการและที่ปรึกษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยเป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยเป็นรองประธานกรรมการ และเป็นกรรมการและเลขานุการฯ มีการประชุมโดยประมาณ 7 ครั้ง/ 1 ปี
 
Image
   
            โดยมีประกาศฯ/เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ เป็นผู้ดูแลจัดสรรเงินให้เป็นไปตาม 3 แผนงานหลักของกองทุนฯ คือ
                 - งานสนับสนุนส่งเสริมการวิจัย และบริหารกิจกรรมวิจัย
ในงานสนับสนุนส่งเสริมการวิจัย และบริหารกิจกรรมวิจัย

กิจกรรม 1ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแพทย์หญิงจันทนา สุขวัจน์
กิจกรรม 2ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยพลังงานและเชื้อเพลิง
กิจกรรม 3วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ ฉบับภาษาอังกฤษ“Journal of Scientific Research of Chulalongkorn University” ซึ่งได้ดำเนินการให้อยู่ใน Chemical Abstracts ตั้งแต่  Vol. 21, No. 1 ปี 1996 (ซึ่งทำให้วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ เป็นวารสารในระดับนานาชาติ)
กิจกรรม 4หน่วยให้คำปรึกษา PCU
กิจกรรม 5Annual Report และ Home Page
กิจกรรม 6การเผยแพร่ผลงานวิจัย ลงตีพมพ์เผยแพร่ลงในวารสารระดับชาติ นานาชาติ และสิทธิบัตร
กิจกรรม 7สนับสนุนด้านการวิจัยเฉพาะทางสาขาต่างๆ และจุฬาวิชาการ
กิจกรรม 8การสัมมนากลุ่มวิจัย/อาจารย์ใหม่ และสนับสนุนโครงการวิจัยต่างๆ
กิจกรรม 9อุดหนุนการดำเนินงานของภาควิชาฯ
กิจกรรม 10การประชุมวิชาการ
กิจกรรม 11รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์สูงสุด
กิจกรรม 12รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ดีเด่น
กิจกรรม 13การจัดทำวารสารฉบับ Online 4 สาขา(E-Journal)

                 - งานสนับสนุนงานบุคคล
                 - งานสนับสนุนธุรการ

Image

Image

Image 
           ผลงานวิจัยดี ดีเด่น ในสาขาต่างๆ  โดยรวบรวมประวัติผลงานเสนอต่อหน่วยที่ขอรับรางวัล


 

 
Events Calendar
« < June 2023 > »
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Latest Events
No events

Designed by:
Wordpress themes Joomla Templates
Website hosting