โครงการจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560
“จุฬาฯ ร้อยปี สี่จุดศูนย์ไทยแลนด์”
วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


1. หลักการและเหตุผล
            ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดำเนินไปอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันทางด้านธุรกิจกับนานาประเทศ ความจำเป็นด้านการสื่อสารข้อมูลผ่านโลกออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้คุณลักษณะแนวคิดทางการศึกษาต้องเปลี่ยนไป และเข้าสู่การแข่งขันด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์มากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มีเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวออกจากประเทศรายได้ปานกลาง เพื่อก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงขึ้น โดยใช้นวัตกรรมนำทางเศรษฐกิจสังคมไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ การศึกษาวิจัยทดลองเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ เพื่อเตรียมทรัพยากรบุคคลให้พร้อมเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่เวทีระดับนานาชาติ
            ในโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบการก่อตั้ง 100 ปี ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภาระกิจบริการด้านวิชาการและงานวิจัยเป็นหลัก ได้วางรากฐานความเข้มแข็งทางภูมิปัญญาให้สังคมไทยมาโดยตลอด มีองค์ความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์ที่พร้อมจะก้าวไปกับสังคมไทยเพื่อเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงยุค Thailand 4.0 จึงกำหนดจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการ “จุฬาฯ ร้อยปี สี่จุดศูนย์ไทยแลนด์” ครั้งที่ 25
            เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนำเสนอองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน การประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะเชื่อมโยงงานวิชาการไปสู่ภาคธุรกิจ และเป็นก้าวสำคัญในการก้าวไปสู่ World Class University ในอนาคต ด้วยกลยุทธ์เชิงรุกทางงานวิจัยและนวัตกรรมในครั้งนี้ ภายในงานจะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างนักวิจัย คณาจารย์ นิสิต เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ตลอดจนผู้ร่วมงานทุกสาขาอาชีพ คณะวิทยาศาสตร์มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะสนองต่อนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนภาคการผลิตและผู้ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ โดยใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการยกระดับขีดความสามารถ ซึ่งจะเป็นเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไป
            ภายในงานจะมีการประกวดโครงการ Senior Project ที่จัดขึ้นเพื่อชิงรางวัล “The Hitachi Trophy 2017” ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมแข่งขันในแต่ละสาขา การประกวดในโครงการนี้จะช่วยให้เห็นบทบาทของนักวิทยาศาสตร์ระดับเยาวชนต่อแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อวงการวิชาการ โดยจะจัดในรูปแบบการบรรยายและการจัดแสดงโปสเตอร์ผลงานของนิสิตที่เข้าร่วมแข่งขันชิงรางวัลการนำเสนออีกด้วย
            งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้พร้อมทุ่มเททำงานหนักอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้แสดงศักยภาพของคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่ประจักษ์ อันจะนำคณะวิทยาศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเสาหลักของแผ่นดินต่อไป2. วัตถุประสงค์
2.1   เพื่อสร้างบรรยากาศการวิจัยให้คณาจารย์ นิสิต บุคลากรสายปฏิบัติการได้เห็นความสำคัญในการนำผลงานวิจัยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการวิจัยที่โดดเด่นท้าทาย
2.2   เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และบุคลากรสายสนับสนุนในคณะวิทยาศาสตร์ รวมไปถึง ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและผู้สนใจทั่วไปได้มีการตื่นตัว เตรียมความพร้อมอยู่เสมอในเรื่องการผลิตงานวิจัย พร้อมตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ
2.3   เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการพัฒนากลุ่มวิจัย
2.4   เพื่อเตรียมความพร้อมนักวิทยาศาสตร์ในการทำงานร่วมกับภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ


3. วิธีดำเนินการ
3.1   บรรยายเกี่ยวกับไทยแลนด์ 4.0 และกิจกรรมสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0
3.2   ประกวดและนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบการบรรยาย โปสเตอร์ โดยนักวิจัยชั้นนำ
3.3   จัดนิทรรศการของภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน
3.4   แข่งขัน Senior Project ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ชิงรางวัล “The Hitachi Trophy 2017


4. ระยะเวลาการจัดงาน
            วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560 รวมระยะเวลา 2 วัน


5. สถานที่จัดประชุม
            ห้อง M 01 และ M 02 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


6.  ผู้เข้าร่วมประชุม
            คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิตในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา คณะ วิทยาศาสตร์ นักวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม และผู้ร่วมประชุมประมาณ 300 คน
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   Sci Forum 2017 @คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย