รายชื่อผู้นำเสนอผลงาน Hitachi Trophy 2017
ลำดับ รหัส ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ รหัสบทคัดย่อ
1 TA 001 Debelopment of Internal control for coupled detection of Staphylococcus aureus in milk and meat products by single-step, dual loop-mediated isothermal amplification combined with hydroxynaphthol blue (HNB) and nanogold particle probe (AuNP) นางสาวชณิตา จันทสิงห์ TA 001
2 TA 002 Rhodosporidium sphaerocarpum oil production from cassava wastes นายจิรสิน ขุนทองแก้ว TA 002
3 TA 003 UV-absorbing properties in eight species of marine phytoplankton from the Gulf of Thailand นางสาวทัศริญธร อธิภัทรพงศ์ TA 003
4 TA 004 Developing properties of polydiacetylene/zinc oxide nanocomposite for detection of anionic surfactant นายนฤนาท ประกอบเที่ยง TA 004
5 TA 005 Water Based Graphene/AaNPs Direct Writing Conductive Ink and Their Application in Electrical Patterns for Ethanol Sensor นายธารินทร์ เดชธรรมธร TA 005
6 TA 006 Preparation of PMMA-PS-silica for natural rubber nanocomposite membranse นางสาวชนากานต์ ไตรอังกูร TA 006
7 TA 007 Effect of Ni-doped TiO2 film on photocatalytic disinfection systems นางสาวกนกวรรณ ชนะดัสกร TA 007
8 TA 008 Increasing Thai steamed egg cake shelf life by active packaging นายฐากร สวัสดิ์ฤทธิรณ TA 008
9 TA 009 Application of encapsulation to improve probiotic cell viability in fruit juices นายชยพล จิรศรีสกุล TA 009
10 TA 0010 Comparison of stand transpiration of a palm (Ptychosperma macarthurii) and a tree (Tabebuia argentea) species and their variations with weather conditions in a roof garden in Chulalongkorn University นางสาวธัญรดา ตันเจริญลาภ TA 010
11 TA 011 Comparison of sap flux density of a tree (Tabebuia argentea) and a palm (Ptychosperma macarthurii) species and their responses to changing meteorological conditions in an urban setting นายวีรพงษ์ อุณวงค์ TA 011
12 TA 012 Application for english text finding from an image file นางสาว ณัฐปรียา ตั้งอุดมกาญจน์ TA 012
13 TA 013 Online social media development for people with disability นางสาวจีรภา สูรย์ส่องธานี TA 013
14 BS 014 Targeted Drug Delivery to the Back of the Eye by Hydrogel Pushing in the Suprachoroidal Space นางสาวพัชรินทร์ ดีสิทธิ์ BS 014
15 BS 015 Root system architecture of Thai rice at seedling stage นายวัชรพงศ์ วิมลไชยจิต BS 015
16 BS 016 PPTIM1 targeted gene knockout by homologous recombination in Physcomitrella patens นายณัฐพงศ์ เมฆวิภาต BS 016
17 BS 017 Expression and purification of ∝-L-rhamnosidase form Lactobacillus acidophilus นางสาวนูรี เจริญนิตย์ BS 017
18 BS 018 Ettects of Puerarin on Tau hyperphosphorylation in Neuronal Cell SH-Sysy นายวรลิศ อหิสโก BS 018
19 BS 019 Genetic diversity of the gene encoding apical membrane antigen 1 of the human malaria parasite, Plasmodium falciparum, in Thailand นางสาวลลิตา ลำกูล BS 019
20 BS 020 Decoding the messages behind touch-baby-genital behavior in stump-talled macaques (Macaca arctoides) นายเชษฐวรรธก์ โชคชัยไพศาล BS 020
21 PS 021 Synthesis of Poly (glycidyl 2-ylidene-acetate) and Functionalization by nucleophilic Ring-Opening Reactions นายโชติชนิตฐ์ อรุณศิริโชค PS 021
22 PS 022 The Calculation for Optimized Structure of enantioselective Catalyst in arylation of ∝-Imino Ester นายธวัชชัย จิตรพร PS 022
23 PS 023 Polymeric Micelles Prepared from Post-Polymerization Modification of Pentafluorophenyl ester-containing Polymer นางสาวยุวพร ภิญญกิจ PS 023
24 PS 024 Calculation of Osmotic Reflection Coefficients Through Hexagonal Periodic Arrays of Cylinders นายกิตติพิชญ์ อยู่ประเสริฐชุติ PS 024
25 PS 025 Gravitational wave in Einstein-Maxwell-dilaton gravity นายพุทธรักษ์ ใจอักษร PS 025
26 PS 026 Fracture development in high pressure experiment of shale in Texas, USA นายธนพงศ์ วาณิชย์นที PS 026
27 PS 027 Fracture System of Columner Basalt at Aumphur Wichianburi, Changwat Phetchabun นางสาวจุฑามาศ เจริญสุข PS 027
28 PS 028 Monitoring beach morphological changes and coastal sediments balance in Chao Sam Ran Beach, Changwat Phetchaburi นางสาวชนกานต์ เกตุทอง PS 028
29 PS 029 Anomalous score and gamma-anomalous detection algorithm นายศุภวรรต ทิพย์รัตน์ PS 029
30 PS 030 A typed lambda-calculus with patterns นายธีรวัฒน์ เตียวมรกฏ PS 030
 
   Sci Forum 2017 @คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย