รายชื่อผู้นำเสนอผลงาน Supporting Staff
ลำดับ รหัส ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ รหัสบทคัดย่อ
1 SS 1 วัสดุมาตรฐานสาหรับเทคนิควิเคราะห์ EMPA เพื่อการวิเคราะห์ยูเรเนียมและทอเรียม นางสาวโศภิต พุ่มพวง N/A
2 SS 2 การพัฒนาการจัดการห้องปฏิบัติการด้วยระบบออนไลน์ : กรณีศึกษาภาควิชาวัสดุศาสตร์ นางภวรรณพ เหมพันธุ์พิรุฬห์ N/A
3 SS 3 การจัดทำคู่มือปฏิบัติการเรื่องการผลิตและทดสอบคุณภาพไซเดอร์จากผลไม้พื้น นางสาวรุ่งนภา อ่อนชู N/A
4 SS 4 การจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิตและแปรรูปอาหาร นายสราวุฒิ แถลงกิจ N/A
5 SS 5 การออกแบบและสร้างอุปกรณ์สาธิตการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองชั้น สาหรับการทดลอง นายสราวุฒิ แถลงกิจ N/A
6 SS 6 การศึกษาช่วงการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์จากผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่ นางสาววนิดา นิลโสม N/A
7 SS 7 โครงงานสร้างเครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานเครื่องเขย่า (Rocking Shaking) นายธรา จันทร์ทะธรรม N/A
8 SS 8 การตรวจสอบการใช้ได้ของวิธีทดสอบปริมาณไขมันในตัวอย่างเนื้อและผลิตภัณฑ์ นางสาวบุษบา วงศ์ลา N/A
9 SS 9 โครงการประยุกต์ใช้บาร์โค้ดในระบบติดตามเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์ นางสาวกฤตาภัค ชูสืบสาย N/A
10 SS 10 ผลสัมฤทธิ์ในการจัดทำแผนงบประมาณและใช้จ่ายจริง (เงินรายได้) ของหน่วยงานในคณะวิทยาศาสตร์ในช่วงปีงบประมาณ 2557-2559 นางสมศรี พินัยนิติศาสตร์ N/A
 
   Sci Forum 2017 @คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย